Regulamin korzystania z platformy szkoleniowej „Kursy Humla Online”

Regulamin korzystania z platformy szkoleniowej „Kursy Humla Online”

§ 1
1. Właścicielem platformy szkoleniowej „Kursy Humla Online”, działającej pod domeną www.kursy.humla.online jest Anna Kicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „HUMLA Anna Kicka”, ul. Słonecznikowa 3, 32-085 Giebułtów, NIP: 8691680360, e-mail: hej@humla.online, telefon: +48600883238.
§ 2 [Definicje]
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy regulamin;

2. Platforma Szkoleniowa – portal internetowy znajdujący się pod adresem: www.kursy.humla.online stanowiący własność Szkoły;

3. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio identyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

4. Uczestnik – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Usługi;

5. Konsument – osobę fizyczną dokonująca ze Szkołą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, prowadzoną przez tę osobę; na potrzeby niniejszego Regulaminu pod pojęciem Konsumenta należy rozumieć także do osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Szkoła – Anna Kicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „HUMLA Anna Kicka”, ul. Słonecznikowa 3, 32-085 Giebułtów NIP: 8691680360, e-mail: hej@humla.online;

7. Usługa – usługi świadczone na rzecz Uczestnika drogą elektroniczną odpłatnie lub nieodpłatnie, za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej, w tym polegające na prezentowaniu Kursów, udzielaniu dostępu do Kursu, możliwości złożenia przez Uczestnika Zamówienia oraz zawarcia Umowy dostępu do Kursu znajdującego się na Platformie Szkoleniowej;

8. Umowa – umowa pomiędzy Szkołą a Uczestnikiem, na mocy której Szkoła świadczy Usługi;

9. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

10. Kurs – usługa polegająca na dostępie do autorskich kursów językowych„Ogarnij ten rzeczownik!” ; szczegółowy opis Kursu znajduje się każdorazowo przy opcji Zamówienia. Uczestnik ma możliwość zapoznać się z treścią opisu przed Zamówieniem Kursu;

11. Zamówienie – oświadczenie woli Uczestnika, składane poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia, stanowiące ofertę zawarcia Umowy ze Szkołą. Zamówienie jest finalizowane poprzez prawidłową realizację płatności za zamówiony Kurs;

12. Formularz Zamówienia – formularz elektroniczny umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez Platformę Szkoleniową;

13. Anulowanie Zamówienia – oświadczenie woli Szkoły o niezawarciu umowy z Uczestnikiem z powodu braku zapłaty;

14. Konto Uczestnika – profil Uczestnika na Platformie Szkoleniowej, który powstaje w wyniku prawidłowego zakończenia procesu rejestracji, zawierający historię Zamówień, dane dotyczące wpłat oraz dane Uczestnika służące między innymi do realizacji składanych Zamówień;

15. Rejestracja – czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Uczestnika ze wszystkich funkcji Platformy Szkoleniowej.

16. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Uczestnika podczas Rejestracji, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Uczestnika.

17. Koszyk – elektroniczny element działania Platformy Szkoleniowej, za pomocą którego Uczestnik precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: nazwa lub rodzaj zamawianego Kursu, liczba produktów, dane do faktury, sposób płatności itp.

§ 3 [Postanowienia wstępne]
1. Przedmiotem działalności Platformy Szkoleniowej jest świadczenie Usług na odległość polegające na odpłatnym udzielaniu dostępu do autorskich szkoleń językowych w zakresie nauki języka szwedzkiego oraz świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin określa warunki oraz rodzaje świadczonych Usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r., poz. 1206 ze zm.), ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 2014, poz. 915 ze zm.), oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1) przez Szkołę, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, w szczególności:
a) warunki i zasady składania Zamówień na Platformie Szkoleniowej;
b) zasady zawierania Umów ze Szkołą;
c) tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Prezentowane na Platformie Szkoleniowej Kursy i treści, w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), lecz zaproszeniem do składania ofert.
4. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z Platformy Szkoleniowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 4 [Usługi]
1. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w sposób umożliwiający Uczestnikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Uczestnika.
2. Regulamin wiąże Uczestnika z chwilą udostępnienia go w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
3. Skorzystanie z Usług Szkoły wymaga Rejestracji.
4. Szkoła zastrzega sobie możliwość przerw lub zaburzeń pracy Platformy Szkoleniowej i korzystaniu z Usług, jeżeli jest to spowodowane:
a) koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
b) uniemożliwieniem korzystania z Serwisu, jeżeli nastąpiło to wskutek zdarzeń, których Szkoła przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć, lub którym nie mogła zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności:
a) z tytułu korzyści utraconych przez Uczestnika w związku z korzystaniem z Usług;
b) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej;
c) za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej);

§ 5 [Rejestracja]
1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług, jak również dokonania transakcji zakupu dostępu do Kursów jest przeprowadzenie przez Uczestnika procesu Rejestracji oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu, w wyniku czego Uczestnik tworzy Konto Uczestnika.
2. Z momentem zaakceptowania postanowień Regulaminu Uczestnik staje się stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Szkołą, której treść stanowią postanowienia Regulaminu oraz oświadczenia Uczestnika składane drogą elektroniczną.
3. Akceptacja postanowień Regulaminu stanowi oświadczenie woli Uczestnika o związaniu się postanowieniami Regulaminu i zasadami korzystania z Usług.
4. Rejestracja polega na wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego udostępnionego przez Szkołę na stronie Platformy Szkoleniowej i przesłaniu go drogą elektroniczną do Szkoły poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w Formularzu Rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Uczestnik ustala indywidualne Hasło.
5. Wypełniając Formularz Rejestracyjny Uczestnik oświadcza, że wszelkie dane, które przekazał są w całości prawdziwe, aktualne i pełne oraz że stanowią jego rzeczywiste dane osobowe.
6. W trakcie Rejestracji Uczestnik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.W trakcie Rejestracji Uczestnik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z usługi Newsletter, do której zastosowanie mają zasady opisane w polityce prywatności http://humla.online/polityka-prywatnosci/
7. Po przesłaniu wypełnionego Formularza Rejestracyjnego Uczestnik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez Szkołę. Z tą chwilą Uczestnik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Uczestnika, korzystania z jego pełnej funkcjonalności, w tym składania Zamówień na dostęp do Kursów i dokonywania zmian Danych Osobowych podanych podczas Rejestracji.
8. Uczestnik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego Konta Uczestnika osobom trzecim. Udostępnienie przez Uczestnika osobie trzeciej jakichkolwiek danych umożliwiających korzystanie przez osobę trzecią z Konta Uczestnika, w tym w szczególności korzystanie z Kursów, stanowi naruszenie Regulaminu i uprawnia Szkołę do natychmiastowego zablokowania dostępu do Konta Uczestnika.
9. Uczestnik odpowiada za właściwą ochronę danych dostępowych do swojego Konta Uczestnika.
10. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu czynności faktycznych i prawnych dokonanych w ramach Konta Uczestnika przez osoby trzecie z wykorzystaniem jego danych dostępowych i danych zawartych na Koncie Uczestnika.
11. W celu usunięcia Konta Uczestnika należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Szkołę o woli jego usunięcia. Wraz z usunięciem Konta Uczestnika, Uczestnik traci dostęp do Kursów, które zostały przez niego opłacone. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za dostęp do Kursów w przypadku usunięcia Konta Uczestnika na jego prośbę.
12. Szkoła może odmówić świadczenia Usług i usunąć Konto Uczestnika, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu Umowy przez Szkołę i usunięciu Konta Uczestnika ze względu na naruszenia przez Uczestnika zasad korzystania z Platformy Szkoleniowej.
13. W każdym przypadku rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy, wszelkie zgody i zezwolenia wyrażone i udzielone przez Uczestnika w okresie jej obowiązywania, a w szczególności zgody i zezwolenia w zakresie przetwarzania danych osobowych, pozostają w mocy do czasu ich odwołania.
14. W każdym przypadku rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy, wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące zasad korzystania z Usług pozostają w mocy jako wiążące.

§ 6 [Zasady korzystania z Usług]
1. Poprzez założenie Konta Uczestnika Uczestnik oświadcza, że jest mu wiadome, iż wszystkie treści zamieszczone, publikowane czy wykorzystywane w ramach Platformy Szkoleniowej stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Szkole lub nabytych przez Szkołę uprawnień licencyjnych i innych zgód w zakresie rozpowszechniania i podlegają ochronie na zasadach powszechnie obowiązującego prawa autorskiego.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie treści, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie wykraczającym poza zapoznawanie się z ich treścią za pomocą przeglądarki internetowej oraz w zakresie dopuszczalnym na podstawie postanowień Regulaminu przez Uczestnika lub osoby trzecie, stanowić będzie naruszenie praw autorskich ze skutkami w postaci odpowiedzialności cywilnej i karnej.
3. Udostępnienie treści znajdujących się na Platformie Szkoleniowej oraz korzystanie przez Uczestnika lub osoby trzecie z Platformy Szkoleniowej w celu zapoznawania się z ich treścią, jak również w zakresie dozwolonego użytku osobistego, nie uprawnia w szczególności do:
a) kopiowania, zwielokrotniania i rozpowszechniania Kursów, w tym umieszczania ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub w części;
b) zwielokrotniania Kursów na nośnikach oraz rozpowszechniania i wprowadzania ich do obrotu;
c) rozpowszechniania opracowań Kursów niezależnie od przyczyn lub celu takiego działania, jak również dokonywania i rozpowszechniania ich przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami;
4. Wszelkie oznaczenia handlowe publikowane na Platformie Szkoleniowej są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub nierejestrowanymi oznaczeniami handlowymi i podlegają ochronie na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej, konwencji międzynarodowych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 7 [Składanie Zamówienia. Metody płatności. Forma dostawy]
1. Szkoła prowadzi poprzez Platformę Szkoleniową sprzedaż Usług za pośrednictwem sieci Internet. Szczegółowe informacje na temat Usług, w tym ich ceny, znajdują się w opisie danej Usługi.
2. Zamówienia od Uczestników są przyjmowane poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia przez całą dobę.
3. Uczestnik składa Zamówienie, korzystając z funkcji zawierającej słowa „CHCĘ TEN KURS!” Potwierdzenie Zamówienia przez Szkołę następuje poprzez wiadomość e-mail wysłaną na wskazany w Koncie Uczestnika adres poczty elektronicznej.
4. Uczestnik, składając Zamówienie, zawiera umowę sprzedaży dostępu do Kursu ze Szkołą.
5. W ramach Zamówienia realizowanego poprzez Koszyk, Uczestnik ma możliwość dokonania:
a) wyboru zamawianych Kursów i ich liczby,
b) oznaczenia danych, na jakie ma być wystawiona faktura,
c) wyboru formy płatności.
6. Szkoła, w ramach swojej działalności promocyjnej, może udostępniać specjalne kody, których wprowadzenie na etapie zamówienia może prowadzić do obniżenia ceny za wybrane Kursy.
7. Do ewentualnej sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba dostępów do Kursów, a realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych Zamówień na te Usługi, aż do wyczerpania ustalonej liczby Usług.
8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika oraz usuwania i blokowania wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu, z którego korzysta Uczestnik.
9. Uczestnik może dokonywać modyfikacji Zamówienia do czasu prawidłowej realizacji płatności.
10. Zamówienia nieopłacone są niewiążące. Uczestnik może dokonać zapłaty w ciągu 7 dni od dnia złożenia Zamówienia lub usunąć je z Konta Uczestnika. Po bezskutecznym upływie tego terminu Szkoła Anuluje Zamówienie.
11. Ceny Kursów zawierają informację o podatku VAT i przedstawiane są w złotych polskich.
12. Informacja dotycząca ostatecznej wartości Zamówienia przedstawiana jest na stronie Szkoły po dokonaniu przez Uczestnika wyboru formy płatności.
13. Szkoła zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian w cenach Kursów oraz zasadach sprzedaży promocyjnej. Uprawnienie powyższe nie wpływa ma treść umów zawartych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
14. Uprawnienia wynikające z nabycia rabatu nie mogą być łączone z innymi rabatami lub promocjami, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień regulaminu konkretnej promocji.
15. Błędne połączenie dwóch lub więcej promocji przez system komputerowy będzie skutkowało uprawnieniem Szkoły do Anulowania Zamówienia, o czym Uczestnik zostanie poinformowany.
16. Aktualizacja cen nie stanowi zmiany Regulaminu ani zmiany umowy wiążącej Uczestnika ze Szkołą. Zmienione ceny obowiązują Uczestnika w przypadku składania kolejnego Zamówienia.
17. Płatności oraz rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayPal.
18. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro
19.
20. Składając Zamówienie, Uczestnik może wybrać następujące formy płatności za zamówione Kursy:
a) przelewem bankowym, za pomocą konta w systemie bankowości elektronicznej, na wskazany przez Usługodawcę w procesie realizacji zamówienia numer konta,
b) płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim),
c) kartą kredytową,
21. Udzielenie Uczestnikowi dostępu do Kursu następuje po otrzymaniu przez Szkołę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
22. Zamówienia są realizowane elektronicznie za pośrednictwem sieci Internet.
23. Szkoła dokona zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu płatności, z którego skorzystał Uczestnik w pierwotnej transakcji. Uczestnik nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę wykorzystaną przez Uczestnika do dokonania płatności.
24. Zawierając Umowę, Uczestnik wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Szkołę w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54, poz. 535 ze zm.).

§ 8 [Zasady postępowania z danymi osobowymi]
1. Administratorem danych osobowych jest Anna Kicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „HUMLA Anna Kicka”, ul. Słonecznikowa 3, 32-085 Giebułtów, NIP: 8691680360, e-mail: hej@humla.online
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z umożliwieniem korzystania z Usług przez Szkołę i ich prawidłowego wykonania, w szczególności w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług, realizacji Zamówień, Rejestracji Konta Uczestnika. W tym zakresie przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania Umowy. Dane osobowe przechowywane są przez czas realizacji Umowy i Zamówień lub przez czas korzystania z danej Usługi oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celach rachunkowych, podatkowych i księgowych, jako niezbędne do wypełnienia przez Szkołę jej obowiązków prawnych. Dane osobowe przechowywane są przez 6 lat od dnia ostatniego świadczenia Szkoły, uzasadniającego dokonanie rozliczeń podatkowo – księgowych,
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Szkoły, w tym m. in.:
1. rozpatrzenia ewentualnych reklamacji – dane osobowe przechowywane są przez czas rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację,
2. realizacji prawa do odstąpienia od Umowy – dane osobowe przechowywane są przez 3 lata od otrzymania przez Szkołę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość,
3. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – dane osobowe przechowywane są do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń lub prawomocnego zakończenia postępowania w przypadku jego wszczęcia,
4. prowadzenia kontaktu z Uczestnikiem – dane osobowe przechowywane są przez czas prowadzenia tego kontaktu, następnie prowadzona korespondencja będzie archiwizowana przez okres pięciu lat.
5. w celach archiwizacji dokumentów – dane osobowe przechowywane są przez czas wymagany prawem,
d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku udzielenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, są one przetwarzane w celach wynikających z jej treści. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Uczestnika w każdym czasie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zaprzestanie korzystania przez Uczestnika z Usług nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych zgód. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Uczestnika zgodę będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnych celach.
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, z wyłączeniem profilowania. Automatyzacja przetwarzania danych będzie polegała wyłącznie na potwierdzaniu realizacji Zamówień i płatności.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z funkcji Platformy Szkoleniowej w zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO. W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO, podanie danych jest dobrowolne i nie jest konieczne do zrealizowania żadnej z Usług, jednak brak podania tych danych może utrudnić osiągnięcie przez Strony celu, w jakim dane miały być przetwarzane.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom współpracującym ze Szkołą, a także podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania, w szczególności w celu świadczenia określonych w Umowie usług, np. usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych oraz usług księgowych, pośrednictwa w zakresie realizacji płatności, usług prawnych i doradczych. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty (odpowiednie instytucje lub organy) uprawnione na podstawie przepisów prawa.
6. Uczestnik ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
b) sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
c) żądania usunięcia danych osobowych,
d) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Szkoły, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika,
g) w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.
h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

§ 9 [Odstąpienie od umowy]
1. Konsument ma prawo bez podawania przyczyny odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Do zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.
2. Jeżeli Konsument zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedstawiciela Szkoły w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu Konsumenta albo wycieczki, termin do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni.
3. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy nie obejmuje Kursów w poniższym zakresie. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta, z uwagi na charakter Usług będących treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia Kursu po jego zakupie.
4. Konsument korzystający z prawa odstąpienia od umowy powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W tym celu Konsument może skorzystać z gotowego formularza, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, lub sporządzić je samodzielnie. Oświadczenie można przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Słonecznikowa 3, 32-085 Giebułtów lub drogą elektroniczną na adres e-mail: hej@humla.online.
5. W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną, Szkoła potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Uczestnika wiadomości e-mail na adres podany w trakcie Rejestracji.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Umowę uważa się za niezawartą. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Szkoła zwróci Konsumentowi zapłaconą kwotę w ten sam sposób, w jaki została ona uiszczona.
7. W przypadku rozpoczęcia przez Konsumenta Kursu na zasadach opisanych w ust. 2 powyżej po skierowaniu do Szkoły oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, oświadczenie to uznaje się za cofnięte. Szkoła informuje o tym fakcie Konsumenta poprzez wiadomość e-mail na adres podany w trakcie Rejestracji.

§ 10 [Postępowanie reklamacyjne]
1. Uczestnik może zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Platformy Szkoleniowej drogą elektroniczną na adres hej@humla.online.
2. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Usług musi zawierać w szczególności określenie jej przedmiotu i odpowiednie uzasadnienie.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W tym terminie Uczestnik zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Reklamacji.

§ 11 [Wymagania techniczne]
1. Korzystanie z Platformy Szkoleniowej wymaga posiadania przez Uczestnika:
a) dostępu do Internetu,
b) dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej,
c) przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 25.0, Google Chrome 33.0, Safari 6.0, Opera 12.0
2. Korzystanie z Platformy Szkoleniowej wymaga obsługi Java Script oraz plików typu cookie.
3. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem przez Uczestnika dostępu do Platformy Szkoleniowej, jak i korzystania z niej, ponosi Uczestnik.

§ 12 [Postanowienia końcowe]
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie Platformy Szkoleniowej i stanowi integralną część zawieranej z Uczestnikiem Umowy.
2. Polityka prywatności, z której treścią można zapoznać się tu http://humla.online/polityka-prywatnosci, stanowi integralną część Regulaminu.
3. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia umieszczenia Regulaminu na stronie internetowej Platformy Szkoleniowej.
4. O zamiarze zmiany Regulaminu Szkoła zawiadamia Uczestnika, przesyłając treść nowego Regulaminu na wskazany przez Uczestnika podczas Rejestracji adres poczty elektronicznej.
5. Wszelkie czynności prawne zrealizowane przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą wykonywane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Szkołą a Uczestnikiem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.).
7. Konsumenci mają możliwość rozwiązania sporów przed sądem polubownym lub poddania ich pod rozstrzygniecie stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowych. Konsumenci mogą również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Szkołą a Uczestnikiem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Szkoły.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnego obowiązujące w Polsce.
10. Platforma Szkoleniowa, jak i jej poszczególne elementy składowe stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie przewidzianej wyżej wskazanymi przepisami.
11. W przypadku uznania przez właściwy organ lub sąd któregokolwiek z postanowień Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy i zostają uzupełnione o odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.
12. Prawem właściwym jest prawo polskie.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

………………………………………………
miejscowość, data
……………..………………………………………
……………..………………………………………
……………..………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta, adres

Anna Kicka
„HUMLA Anna Kicka”
ul. Słonecznikowa 3,
32-085 Giebułtów

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Niniejszym odstępuję od umowy zawartej w dniu ……….……., dotyczącej prowadzenia kursu języka szwedzkiego.

……………………………………
podpis konsumenta